อวท. ระดับชาติ

ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560

"“การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณ อุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี”"

อวท. 2560

อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ

ประชุมวิชาการ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
Got error 28 from storage engine

จังหวัดสุพรรณบุรี

อุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี , วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี