อวท. ระดับชาติ

ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี