อวท. ระดับชาติ

ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560

- เกณฑ์การแข่งขันทักษะ ปี 2560-2561 (เล่มที่ 1) .. Download ..
- เกณฑ์การแข่งขันทักษะ ปี 2560-2561 (เล่มที่ 2) .. Download ..

 

- ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ .. Download ..
- ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ .. Download ..
- ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ .. Download ..
- ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส .. Download ..
- ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล .. Download ..
- ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย .. Download ..
- ทักษะงานปูน .. Download ..
- ทักษะงานคอนกรีต .. Download ..
- ทักษะการทำแผนที่เพื่อการก่อสร้าง .. Download ..
- ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า ด้วยคอมพิวเตอร์ .. Download ..